Peer to Peer Lending: Μια λύση για επενδυτές και δανειολήπτες

Peer to Peer Lending: Μια λύση για επενδυτές και δανειολήπτες

 

Ο θεσμός του Peer to Peer lending (P2P lending) παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μεγάλη ανάπτυξη στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος online άντλησης κεφαλαίων από ιδιώτες χωρίς την παρέμβαση του κλασικού χρηματοπιστωτικού, τραπεζικού, συστήματος.

Ο θεσμός αυτός είναι ουσιαστικά μια αγορά στην οποία συναντώνται από τη μια πλευρά ιδιώτες επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες επένδυσης σε επιχειρήσεις, σε ακίνητα ή σε χρηματοδοτήσεις εμπορικών συναλλαγών και από την άλλη πλευρά δανειολήπτες που έχουν ανάγκη κεφαλαίων για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους.

Δηλαδή, στο πλαίσιο του P2P lending, ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις εξασφαλίζουν δανεισμό απευθυνόμενοι όχι στα καθιερωμένα τραπεζικά πλαίσια, αλλά απευθείας σε ιδιώτες, αποταμιευτές και επενδυτές, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας εναλλακτική χρηματοδότησης. Το P2P lending δεν πραγματοποιείται μέσα από τα παραδοσιακά τραπεζικά καταστήματα, τις παραδοσιακές δομές αξιολόγησης επενδύσεων και πιστώσεων, αλλά μέσα από ελεγχόμενες διαδικτυακές πλατφόρμες, στις οποίες συναντάται η προσφορά με τη ζήτηση κεφαλαίων.

Για παράδειγμα, αν μια εταιρεία αδυνατεί να αντλήσει μέσω τραπεζών το ποσό του δανείου που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου της, εισάγει τα στοιχεία της στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Αναρτά επίσης το business plan της, τις εγγυήσεις που είναι πρόθυμη να παραχωρήσει, καθώς και την απόδοση που σκοπεύει να προσφέρει στον επενδυτή/χρηματοδότη, που μπορεί να είναι ένα συγκεκριμένο επιτόκιο, μια άμεση μετοχική συμμετοχή, μια έμμεση μετοχική συμμετοχή με χρήση options (μελλοντική εκπλήρωση) ή ακόμα και προσυμφωνημένη συμμετοχή στα κέρδη μέχρι την αποπληρωμή της συνολικής χρηματοδότησης.

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο όλα τα στοιχεία της συναλλαγής είναι διαφανή και ξεκάθαρα, καθώς αμφότερες οι πλευρές γνωρίζουν εκ των προτέρων τι σκοπεύουν να αποκομίσουν. Οι πλατφόρμες προσφέρουν τρόπους και διαδικασίες που φέρνουν σε σύνδεση, σε επαφή τους δύο «peers», με αποτέλεσμα να υπάρχει έλεγχος και αποτίμηση των κινδύνων και των αποδόσεων ανάμεσα στους αντισυμβαλλόμενους. Τέλος, τα δύο μέρη συμφωνούν για την τελική μέθοδο χρηματοδότησης, τις αποδόσεις και τον χρόνο αποπληρωμής.

Από την πλευρά των δανειστών ή επενδυτών, το P2P lending έχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι έχει να διαλέξει ανάμεσα σε διάφορες μορφές χρηματοδότησης ή επένδυσης, σε διαφορετικά επιτόκια ή αποδόσεις, σε διάφορους κλάδους, σε εταιρείες διαφορετικής ωριμότητας. Στον βαθμό που η πλατφόρμα παρέχει μηχανισμούς αξιολόγησης των επενδύσεων ή χρηματοδοτήσεων, μέσω ελεγκτικών εταιρειών και μοντέλων εταιρικής διακυβέρνησης, ο βαθμός ρίσκου μειώνεται αισθητά.

Οι πλατφόρμες ελέγχουν την πιστοληπτική ικανότητα των υποψήφιων δανειοληπτών, έχοντας τα κατάλληλα επαγγελματικά εχέγγυα και πιστοποιητικά για να τους κατατάξουν με μεθόδους «risk management», «credit scoring» κ.λπ. Βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση των δανειστών ή των επενδυτών, πέραν της αξιολόγησης που κάνει ο διαμεσολαβητής, είναι η διασπορά κινδύνου, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις ο αποταμιευτής καλείται να δανείσει μικρά ποσοστά του αρχικού κεφαλαίου του σε πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις, πρόσωπα, επενδυτικά projects ή σε διευκολύνσεις εμπορικών συναλλαγών. Όσο δεν βρίσκονται ευκαιρίες επένδυσης ή χρηματοδότησης που να ταιριάζουν με το επενδυτικό πρόσωπο, ο επενδυτής λαμβάνει στα κεφάλαιά του απόδοση περίπου ίση με την απόδοση των επιτοκίων των τρεχούμενων τραπεζικών λογαριασμών.

Οι 4 ενδιαφέρουσες ευρωπαϊκές Peer to Peer πλατφόρμες

Αυτή η εναλλακτική μορφή επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων θα έβρισκε μεγάλη απήχηση σε μια χώρα της οποίας το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας εδώ και 7 χρόνια. Καθώς όμως αυτό προς το παρόν είναι αδύνατον και οι εν δυνάμει δανειολήπτες αδυνατούν να εκμεταλλευτούν τις νέες διαδικτυακές δυνατότητες, ας δούμε τέσσερις ευρωπαϊκές πλατφόρμες που θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικές αποδόσεις σε επενδυτές ή χρηματοδότες, που δραστηριοποιούνται ούτως ή αλλιώς στις χρηματαγορές και στις κεφαλαιαγορές του εξωτερικού.

Mintos

Η πλατφόρμα της Mintos είναι μια κλασική διαδικτυακή αγορά P2P. Στην πλατφόρμα αυτή υπάρχουν ήδη λίστες από χειριστές δανείων. Έτσι ο επενδυτής μπορεί να έρθει σε επαφή με υπάρχουσες πιστωτικές γραμμές, σε μεγάλη γκάμα εναλλακτικών χρηματοδοτήσεων, επιχειρηματικών κλάδων, γεωγραφικών τοποθεσιών με διαφορετικές αποδόσεις και διαφορετικό βαθμό ρίσκου.

Η Mintos παρέχει τη δυνατότητα χρήσης ενός μοντέλου «portfolio manager», που από τη στιγμή που το παραμετροποιεί ο επενδυτής σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του, τότε αυτομάτως το μοντέλο αυτό κατανέμει αυτοματοποιημένα τα προς επένδυση κεφάλαια. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος των δανείων προστατεύονται μέσω του «buyback guarantee», δηλαδή από την εγγύηση επιστροφής κεφαλαίου.

Bondora

Η Bondora έχει έδρα στην Εσθονία. Είναι εξαιρετικά φιλική στη χρήση portfolio manager που διαθέτει, λειτουργεί άψογα από τη στιγμή που ο χρήστης παραμετροποιεί τα κριτήρια ρίσκου – οφέλους. Παρόλο που δεν διαθέτει μηχανισμούς εγγύησης των επενδύσεων/χρηματοδοτήσεων, προσφέρει σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις.

Grupeer
Το ενδιαφέρον στοιχείο της Grupeer είναι το γεγονός της δυνατότητας που παρέχει στους επενδυτές να επιλέξουν να χρηματοδοτήσουν οικιστικά δάνεια αναπαλαιώσεων και εκσυγχρονισμού κτιρίων, αλλά και να συμμετάσχουν μετοχικά σε projects οικιστικής ανάπτυξης και ανέγερσης εμπορικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η πλατφόρμα παρέχει πλήθος πληροφοριών γι’ αυτές τις χρηματοδοτήσεις και τις επενδυτικές δυνατότητες στον χώρο του real estate. Tα περισσότερα δάνεια προσφέρουν εξασφαλίσεις και άμεσο «buyback guarantee», παρόλο που τα έργα οικιστικής ανάπτυξαν ωριμάζουν σε βάθος χρόνου.

Fast Invest

Η πλατφόρμα αυτή βρίσκεται σε λειτουργία από το 2015 και φημίζεται για την ποιότητα των δανείων στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν οι επενδυτές. Οι αποδόσεις που έχει αποφέρει μέχρι τώρα είναι της τάξεως του 14% σε ετήσια βάση, που σε συνδυασμό με την εγγύηση που παρέχει είναι ιδιαίτερα ελκυστικές.

Τα ποσά τα οποία επενδύουν κατά μέσο όρο οι Ευρωπαίοι επενδυτές στο P2P lending platforms είναι από 10.000 ώς 20.000 ευρώ και η μέση επένδυση/χρηματοδότηση ανά δάνειο ή project κυμαίνεται από 500-1.000 ευρώ. Αυτό το γεγονός από μόνο του δείχνει τα πλεονεκτήματα της διασποράς των επενδύσεων, του ρίσκου και των αποδόσεων που προσφέρουν οι P2P πλατφόρμες ως σύγχρονα επενδυτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία.

 

Κάνε Εγγραφή και Κέρδισε 1% Cashback Bonus στη Mintos

 

Διαβάστε επίσης:  https://andrismoi.wordpress.com/2019/11/19/mintos-peer-to-peer-p2p-lending/

 

 

πηγή: Κωνσταντίνος Χαροκόπου  https://www.liberal.gr/economy/Peer-to-Peer-Lending-mia-lusi-gia-ependutes-kai-daneioliptes-/239718

Mintos peer-to-peer (P2P lending)

Ο δανεισμός peer-to-peer (P2P lending), είναι η πρακτική δανεισμού χρημάτων σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών (P2P platforms) που φέρνουν σε επαφή τους δανειστές με τους δανειολήπτες.

Στο παραδοσιακό μοντέλο δανεισμού οι υποψήφιοι δανειολήπτες προσεγγίζουν τράπεζες ή εταιρείες παροχής δανείων (loan originators) από τις οποίες και λαμβάνουν δάνεια. Οι loan originators έχουν συγκεκριμένα κεφάλαια τα οποία διαχειρίζονται τα οποία και χρησιμοποιούν για να χορηγήσουν τα εν λόγω δάνεια.
Λίγο μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007-2008 η πρόσβαση εταιρειών και ιδιωτών σε κεφάλαια περιορίστηκε σημαντικά κι αυτό γιατί οι τράπεζες μείωσαν αισθητά τον ρυθμό χορήγησης δανείων. Ως εκ τούτου έπρεπε να αναζητηθούν νέα κεφάλαια για την χρηματοδότηση δανείων.
Οι loan originators απευθύνθηκαν στο P2P μοντέλο το οποίο και κάλυψε την ανάγκη για νέα κεφάλαια μέσω του crowdlending, της πρακτικής δηλαδή χρηματοδότησης ενός δανείου από πολλούς δανειστές.

Κάπως έτσι γεννήθηκαν και οι πρώτες P2P πλατφόρμες, ο σκοπός των οποίων είναι η διάθεση δανείων που έχουν ήδη χορηγηθεί σε δανειολήπτες προς πώληση (τμηματικά ή και ολόκληρα) σε υποψήφιους επενδυτές.

Οι P2P πλατφόρμες λειτουργούν διαδικτυακά και μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες πιο φτηνά από τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου, οι δανειστές μπορούν να κερδίσουν υψηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις σε προϊόντα που προσφέρονται από τις τράπεζες, ενώ οι δανειολήπτες μπορούν να δανειστούν χρήματα με χαμηλότερα επιτόκια.
Υπάρχουν πολλών ειδών δάνεια τα οποία και μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω Ρ2Ρ πλατφορμών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής: Δάνεια αγοράς αυτοκινήτου και ακινήτου, μικροδάνεια (short loans), προεξόφληση τιμολογίων (factoring) κλπ.
Πώς λειτουργεί

Οι δανειζόμενοι κάνουν αίτηση για λήψη δανείου σε κάποια εταιρεία παροχής δανείων (loan originator).
Η εταιρεία παροχής δανείων αξιολογεί την αίτηση, θέτει ένα επιτόκιο και εκταμιεύει το ποσό από τα δικά της κεφάλαια.
Το δάνειο κατόπιν προστίθεται στην πλατφόρμα Ρ2Ρ όπου οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να το επιλέξουν για επένδυση, συνεπώς θα λαμβάνουν μηνιαίες δόσεις εξόφλησης του ποσού συν τους τόκους.
Επενδύοντας σε ένα δάνειο, οι επενδυτές (δλδ οι χρήστες των Ρ2Ρ πλατφορμών) αγοράζουν δικαιώματα επί ενός ποσοστού του δανείου σύμφωνα με την συμφωνία δανειοδότησης.

Χρησιμοποιώ την εταιρεία Mintos
Η Mintos είναι μια λετονική πλατφόρμα P2P που συνδέει εναλλακτικές εταιρείες δανεισμού με επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Η πλατφόρμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015 και σήμερα προσφέρει δάνεια από 58 loan originators σε περισσότερους από 120.000 επενδυτές από 70 χώρες. Δάνεια αξίας άνω των 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν χρηματοδοτηθεί από τότε που ξεκίνησε.
Είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία με γραφεία στη Ρίγα, τη Βαρσοβία και την Πόλη του Μεξικού, και σύντομα και σε άλλες χώρες.

Η Mintos είναι ο ηγέτης των Ρ2Ρ πλατφορμών στην ηπειρωτική Ευρώπη με μερίδιο αγοράς 38% σύμφωνα με τα δεδομένα AltFi. Λιγότερο από τρία χρόνια μετά την έναρξή της, η Mintos έφθασε στην κερδοφορία το 2017 με έσοδα 2,1 εκατομμυρίων ευρώ και καθαρό κέρδος 196.000 ευρώ.
Η Mintos έχει κερδίσει πολλά βραβεία με το τελευταίο να είναι το People’s Choise Award από την AltFi για το 2018. Το ίδιο βραβείο είχε κερδίσει και το 2017 καθώς και το 2016.

Τί είδους αποδόσεις προσφέρει;
Σύμφωνα με την ίδια την Mintos, κατά μέσο όρο το NAR (Net Annualized Return – καθαρή ετησιοποιημένη απόδοση) είναι 11.70%
Buyback guarantee

Η πλειοψηφία (πάνω από 99%) των δανείων στη Mintos καλύπτονται από buyback guarantee. Κάθε πλατφόρμα ορίζει διαφορετικά τις εγγυήσεις που παρέχει σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης του δανείου από τον δανειολήπτη. Συγκεκριμένα η Mintos ορίζει οτι αν ο δανειολήπτης δεν καταβάλει την προβλεπόμενη μηνιαία δόση για 60 μέρες ο loan originator θα επέμβει και θα αποζημιώσει τον επενδυτή με το επενδυμένο κεφάλαιο + τους τόκους για την περίοδο που ο επενδυτής είχε επενδύσει στο δάνειο, συμπεριλαμβανομένων των 60 εκπρόθεσμων ημερών
Πως μπορεί να ξεκινήσει κάποιος να επενδύει στη Mintos;
Βήμα 1 – Εγγραφή στην ιστοσελίδα

Το p2plending.gr έχει έρθει σε συμφωνία με τη Mintos, έτσι μπορείτε να κερδίσετε 1% bonus εγγραφής για τις επενδύσεις που θα κάνετε στην πλατφόρμα τις πρώτες 90 μέρες από την εγγραφή σας. Προσοχή: Για να πάρετε το bonus θα πρέπει να γραφτείτε κάνοντας χρήση των links . Αν κάνετε απευθείας εγγραφή δεν κερδίζετε το bonus.
Βήμα 2 – Προσθήκη χρημάτων στον λογαριασμό

Η προσθήκη χρημάτων μπορεί να γίνει με τραπεζικό έμβασμα από οποιαδήποτε Ελληνική ή Ευρωπαϊκή τράπεζα. Είτε μέσω e banking είτε μέσω της Transferwise, θα πρέπει να καταθέσετε το επιθυμητό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της Mintos (τα στοιχεία μπορείτε να τα βρείτε στο μενού «Deposit») και σε 2-3 εργάσιμες ημέρες θα βρίσκονται διαθέσιμα στον λογαριασμό σας στην Mintos.
Βήμα 3 – Δημιουργία χαρτοφυλακίου

Με τη χρήση του auto investment εργαλείου όπως παρουσιάστηκε πιο πάνω μπορείτε να επενδύσετε το κεφάλαιο το οποίο κατατέθηκε στη Mintos στο Βήμα 2. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένα δάνεια και να επενδύσετε σε αυτά.
Βήμα 4 – Sit back and relax

Το εργαλείο auto-invest αναλαμβάνει να επενδύσει για εσάς στα κατάλληλα δάνεια χωρίς να χρειαστεί δική σας παρέμβαση. Μπορεί επίσης να επενδύσει και τα κέρδη σας, εξασφαλίζοντας μια συνεχή ροή επενδύσεων.

Στη διάθεση σας για ερωτήσεις.

Κάνε Εγγραφή και Κέρδισε 1% Cashback Bonus στη Mintos

Disclaimer:
Δεν είμαι  σύμβουλος επενδύσεων και τα παρακάτω αποτελούν προσωπικές απόψεις και δοκιμές.  Κάθε επένδυση σμπεριλαμβάνει και ρίσκο!

 

πηγή: https://p2plending.gr/mintos-platform/

Τί είναι το P2P lending;

 

Ο δανεισμός peer-to-peer (P2P lending), είναι η πρακτική δανεισμού χρημάτων σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών (P2P platforms) που φέρνουν σε επαφή τους δανειστές με τους δανειολήπτες.

 

Στο παραδοσιακό μοντέλο δανεισμού οι υποψήφιοι δανειολήπτες προσεγγίζουν τράπεζες ή εταιρείες παροχής δανείων (loan originators) από τις οποίες και λαμβάνουν δάνεια. Οι loan originators έχουν συγκεκριμένα κεφάλαια τα οποία διαχειρίζονται τα οποία και χρησιμοποιούν για να χορηγήσουν τα εν λόγω δάνεια.

Λίγο μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007-2008 η πρόσβαση εταιρειών και ιδιωτών σε κεφάλαια περιορίστηκε σημαντικά κι αυτό γιατί οι τράπεζες μείωσαν αισθητά τον ρυθμό χορήγησης δανείων. Ως εκ τούτου έπρεπε να αναζητηθούν νέα κεφάλαια για την χρηματοδότηση δανείων.

Οι πλατφόρμες P2P lending

Οι loan originators απευθύνθηκαν στο P2P μοντέλο το οποίο και κάλυψε την ανάγκη για νέα κεφάλαια μέσω του crowdlending, της πρακτικής δηλαδή χρηματοδότησης ενός δανείου από πολλούς δανειστές.

Κάπως έτσι γεννήθηκαν και οι πρώτες P2P πλατφόρμες, ο σκοπός των οποίων είναι η διάθεση δανείων που έχουν ήδη χορηγηθεί σε δανειολήπτες προς πώληση (τμηματικά ή και ολόκληρα) σε υποψήφιους επενδυτές.

Οι P2P πλατφόρμες λειτουργούν διαδικτυακά και μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες πιο φτηνά από τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου, οι δανειστές μπορούν να κερδίσουν υψηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις σε προϊόντα που προσφέρονται από τις τράπεζες, ενώ οι δανειολήπτες μπορούν να δανειστούν χρήματα με χαμηλότερα επιτόκια.

Οι εταιρείες πίσω από τις πλατφόρμες δανεισμού P2P συνήθως λαμβάνουν ένα τέλος για την παροχή της πλατφόρμας και του πιστωτικού ελέγχου του δανειολήπτη. Όπως σε όλα τα δάνεια, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ο δανειολήπτης να αθετήσει τα δάνειο που του έχει χορηγηθεί, εκθέτοντας και τον loan originator αλλά και την P2P πλατφόρμα στην οποία το δάνειο αυτό διατέθηκε προς πώληση. Για τον λόγο αυτό οι περισσότερες πλατφόρμες παρέχουν την δυνατότητα στους δανειστές να αγοράζουν δάνεια με buyback guarantee, δίνοντας δηλαδή την δυνατότητα αποζημίωσης των επενδυτών σε περίπτωση μη εξόφλησης.

Υπάρχουν πολλών ειδών δάνεια τα οποία και μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω Ρ2Ρ πλατφορμών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής: Δάνεια αγοράς αυτοκινήτου και ακινήτου, μικροδάνεια (short loans), προεξόφληση τιμολογίων (factoring) κλπ.

Πώς λειτουργεί

  1. Οι δανειζόμενοι κάνουν αίτηση για λήψη δανείου σε κάποια εταιρεία παροχής δανείων (loan originator).
  2. Η εταιρεία παροχής δανείων αξιολογεί την αίτηση, θέτει ένα επιτόκιο και εκταμιεύει το ποσό από τα δικά της κεφάλαια.
  3. Το δάνειο κατόπιν προστίθεται στην πλατφόρμα Ρ2Ρ όπου οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να το επιλέξουν για επένδυση, συνεπώς θα λαμβάνουν μηνιαίες δόσεις εξόφλησης του ποσού συν τους τόκους.
Πηγή: mintos.com

Επενδύοντας σε ένα δάνειο, οι επενδυτές (δλδ οι χρήστες των Ρ2Ρ πλατφορμών) αγοράζουν δικαιώματα επί ενός ποσοστού του δανείου σύμφωνα με την συμφωνία δανειοδότησης.

 

Κάνε Εγγραφή και Κέρδισε 1% Cashback Bonus στη Mintos

 

Disclaimer:
Δεν είμαι  σύμβουλος επενδύσεων και τα παρακάτω αποτελούν προσωπικές απόψεις και δοκιμές.  Κάθε επένδυση σμπεριλαμβάνει και ρίσκο!

 

Διαβάστε επίσης:   https://andrismoi.wordpress.com/2019/11/19/mintos-peer-to-peer-p2p-lending/

Πηγή: https://p2plending.gr

Βελισάριος

Συζήτηση για την Στρατιωτική Ισχύ, υπό την ευρεία της έννοια, από την οπτική σκοπιά της Ελλάδος

marathon addict uk

The Highs and Lows of a Marathon Addict

Υπέρβαση

Όλη η αλήθεια για το τι μπορεί να καταφέρει ο άνθρωπος

Ακαδημία Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών

Εκπαίδευση στη χρήση αρχαίας, μεσαιωνικής και αναγεννησιακής σπαθασκίας, καθώς και εκπαίδευση στο μοντέρνο άθλημα της ξιφασκίας.

Βιβλιαράκι

Η προσωπική μου βιβλιοθήκη

MyDistanceLog

Έμψυχον και αεικίνητον

HelMilBooks

Hellenic Military Books

Panos Maltezos Blog

Μια διαδρομή ζωής

Olympic Solution

Η λύση στη κρίση

Ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών

Εκμάθηση γλωσσών στον χώρο σας

Πόντος και Αριστερά

....... 'μώ τον νόμο σ' !

Συμβουλές Μάρκετινγκ

Αναπτύξτε έξυπνα την επιχείρησή σας

Feltor's Blog

Ανθολογία ιδεών, κειμένων και ενημέρωση

%d bloggers like this: